23701 Eutin

Verfahren aktiv
2. Teilaufhebung Bebauungsplan Nr. 14
Aufhebung 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 14
Teilaufhebung Bebauungsplan Nr. 14a